Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Regulamin serwisu waszbus.pl
 
1.  Wstęp
2.  Zagadnienia/Definicje -  ich znaczenie
3.  Polityka prywatności/pliki cookie
4.  Ogólne warunki korzystania z Serwisu
5.  Opłaty abonamentowe
6.  Katalog firm / Ogłoszenia
7.  Ogłoszenia
8.  Zlecenia
9.  Galeria
10. Cennik rocznych opłat za ogłoszenia i pakiety
11.  Odpowiedzialność użytkowników
12. Działania zabronione
13.Reklamacje
14.Postanowienia końcowe


1.Wstęp


Regulamin określa panujące zasady świadczenia usług przez Firmon Danuta Pietruszka zwany dalej Administrator na rzecz Odbiorców usług, polegających  zamieszczaniu ogłoszeń w serwisie WaszBus.pl znajdujących się na stronie www.waszbus.pl
Aby korzystać z w serwisu WaszBus.pl należy posiadać urządzenie mogące komunikować się z internetem, posiadające w oprogramowaniu przeglądarkę internetową by móc w pełni korzystać z funkcji w serwisie WaszBus.pl.
 
2.Zagadnienia/Definicje – ich znaczenie 

Administrator Portalu – Firmon Danuta Pietruszka z siedzibą w Złotów, ul. Wawrzyniaka 4a, 77-400 Złotów,
NIP 767-102-57-75,  z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@firmon.pl;
WaszBus.pl – Serwis internetowy umożliwiający dodawanie darmowych jak i płatnych ogłoszeń, adresem www.waszbus.pl w języku Polskim.
 
Wpis – Przygotowane i zapisane przez Użytkownika ogłoszeń, a ogłoszenie dotyczy oddania prywatnego ogłoszenia za darmo, promocji firmy, na zasadach i warunkach przewidzianych w Regulaminie;
Towar — rzecz, usługa lub inne dobra oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Oferty Użytkownika, zgodnie z Regulaminem;
 
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w niniejszym Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Wpis;
 
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, usługa na Serwisie WaszBus, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Wpisu na Serwisie WaszBus za pomocą indywidualnego panelu klienta do którego Użytkownik ma dostęp po założeniu w/w Konta w Panelu Administracyjnym klienta;
 
Panel Administracyjny – Karta strony internetowej na której Użytkownik dokonuje zmian ustawień własnego Konta gdzie posiada możliwość edycji swojego Wpisu z zawartymi Ograniczeniami dla poszczególnych Wpisów;
 
Ograniczenia – Administrator określa  ilość zamieszczanych Wpisów ,ogłoszeń i grafik jakie przysługują w poszczególnych rodzajach Wpisów Użytkownikowi a ich wartość jest wskazywana w Cenniku bezpośrednio przed dokonaniem wpisu podczas dodawania jakiegokolwiek Wpisu na Serwisie WaszBus.
Serwisie WaszBus Wpisy są dzielone na poszczególne Wpisy – Zwykły, Wyróżnienie, Premium, Premium Plus którego cena jest ustalana indywidualnie z Użytkownikiem lub zgodnie z tabelą w cenniku.
 
Pakiet – Zestaw płatnych Wpisów jakie wybiera Użytkownik dodając Wpis promujący firmę.
Regulamin – niniejszy regulamin;
Cennik — wykazane na portalu ceny jakie Użytkownik widzi przed dokonaniem Wpisu. Informacje o bezpłatnych możliwościach dokonania wpisu znajdują się też przed ich dokonaniem.
 
3.Polityka prywatności/pliki cookie 

Treść polityki prywatności jak i informacja o plikach cookie znajduje się pod adresem :
http://waszbus.pl/content/polityka-prywatnosci

 
4.Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 Każdy dokonywany Wpis  pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść i kształt. Treść Wpisu musi być zgodna ze stanem faktycznym, i rzeczywistymi danymi Użytkownika jak i rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Wpis dotyczy.
Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Wpisem na Serwisu WaszBus.pl zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Użytkownika.
 
Wpis zamieszczany przez Użytkownika może dotyczyć tylko niego bez możliwości wystawiania ofert dla osób trzecich
Z zastrzeżeniem wpisów Premium dodanie Wpisów zwykłych  jest bezpłatne lecz taki Użytkownik może dodać jedno ogłoszenie w jednym z wojedództw.
System jaki posiada serwis WaszBus.pl pozwala na zmianę Wpisu na inne Pakiety zgodnie z Cennikiem umieszczonym bezpośrednio przed dokonaniem Wpisu ze Zwykłego na Premium.
Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora i innych osób, firm oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do prawdziwości Wpisu i opisu oferowanych rzeczy i usług jak i informacji o firmie.
Zabronione i niedozwolone jest przekazywanie powyższych informacji osobom trzecim z poza Serwisu WaszBus.pl
Administrator w swoich działaniach podejmuje działania reklamowe by oferty i Wpisy Użytkowników docierały poprzez reklamę Serwisu WaszBus.pl do dużej grupy odbiorców poprzez media.
Użytkownik, zgadzając się na emisję Wpisu na Serwisu WaszBus.pl, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Wpisu w takiej postaci jakie zamieści Użytkownik, chyba że dokonany Wpis narusza zasady obowiązujące na WaszBus.pl.
Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności zgodną z wymogami GIODO zamieszczoną w stopce strony www.waszbus.pl a Regulamin stanowi jego integralną część.

5. Opłaty abonamentowe

W przypadku pakietów PREMIUM I PREMIUM PLUS możliwe jest dokonywanie opłat w systemie abonamentowym.
Dla pakietu 

6.Katalog firm / Ogłoszenia

Zamieszczenie Wpisu w dowolnie wybranym Wpisie wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość od Administratora służąca do aktywacji Wpisu zawierająca link aktywacyjny Konta Użytkownika.
 Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Konta i Wpisów jak i innych opcji widocznych na Portalu w Panelu Administracyjnym w celu ich edycji i korespondencji z Administratorem  innymi Użytkownikami.
 Aktywacja Konta następuje po utworzeniu loginu i hasła a dane do logowania zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
 Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczeniu usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Portalu może jedynie osoba, która jest upoważniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów jednak takie Wpisy będą weryfikowane by zapewnić Użytkownikom wysoką jakość świadczonych usług.
 Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Portalu.
 Użytkownik ma obowiązek korzystania i zapisywania w formularzu rejestracyjnym tylko i wyłącznie stałego adresu e-mail do założenia Konta, dodawania Wpisów jak i korespondencji z Administratorem oraz innymi Użytkownikami Portalu.
Świadczenie usług przez Administratora w ramach Konta na Portalu ma charakter bezterminowy, jednak Użytkownik może w dowolnym momencie wystąpić z wnioskiem w postaci przesłanej na adres e-mail  Administratora informacji dotyczącej usunięcia konta na adres biuro@firmon.pl  i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem Serwisu WaszBus.pl.
Rezygnacja za Wpisy w Pakietach Premium muszą być obowiązkowo rozwiązywane za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej listem poleconym na adres firmowy Administratora oraz dodatkowo w celu szybszego działania na adres biuro@firmon.pl z podanym numerem ID/NUMERU OGŁOSZENIA firmy, danymi firmy i wpisaną treściom tematu „Rezygnacja z Pakietu”, w przeciwnym przypadku brak w/w informacji powoduje ciągłość współpracy na okres kolejnego roku. Dodatkowo na adres Użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o zmianie Wpisu na Zwykły który w czasie 24 godzin zostanie zmieniony na Wpis Premium który został wykupiony wcześniej przez Użytkownika.
Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub automatycznego przedłużenia Wpisu odstąpić bez podania przyczyny.Każdy Użytkownik dokonujący Wpisów Premium otrzyma fakturę za pośrednictwem poczty e-mail którą opłaci w terminie 7 dni na wskazane konto. Opłaty nie obowiązują za Zwykły Wpis dla Użytkowników zarejestrowanych a jedynie Użytkownicy niezarejestrowani nieposiadający konta dokonują opłaty zgodnie z cennikiem świadczenia usług. Konieczność wpłaty w przypadku wpisów Zwykłych dotychy tylko i wyłącznie Użytkowników niezarejestrowanych na Portalu Serwisu WaszBus.pl. Użytkownicy zarejestrowani są zwolnieni z opłat za Wpisy Zwykłe lecz nie mogą dodawać adresów swoich stron internetowych jak i linków do innych stron.

7.Ogłoszenia

Ogłoszenia przeznaczone są wyłącznie do umieszczania informacji o sprzedaży, przez firmy jak i osoby prywatne. 
Zamieszczenie Wpisu wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość od Administratora służąca do aktywacji Wpisu zawierająca link aktywacyjny Konta Użytkownika.
 Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Konta i Ogłoszeń jak i innych opcji widocznych na Portalu w Panelu Administracyjnym w celu ich edycji i korespondencji z Administratorem  innymi Użytkownikami.
 Aktywacja Konta następuje po utworzeniu loginu i hasła a dane do logowania zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
 Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczeniu usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu WaszBus.pl może jedynie osoba, która jest upoważniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów jednak takie Wpisy będą weryfikowane by zapewnić Użytkownikom wysoką jakość świadczonych usług.
 Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Serwisu WaszBus.pl.
 Użytkownik ma obowiązek korzystania i zapisywania w formularzu rejestracyjnym tylko i wyłącznie stałego adresu e-mail do założenia Konta, dodawania Wpisów jak i korespondencji z Administratorem oraz innymi Użytkownikami Serwisu WaszBus.pl.
Świadczenie usług przez Administratora w ramach Konta na Serwisu WaszBus.pl ma charakter bezterminowy, jednak Użytkownik może w dowolnym momencie wystąpić z wnioskiem w postaci przesłanej na adres e-mail  Administratora informacji dotyczącej usunięcia konta na adres biuro@firmon.pl  i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem Serwisu WaszBus.pl.
Rezygnacja z Wpisu Serwisu WaszBus.pl przed końcem emisji jaką wybrał Użytkownik nie podlega opłacie lecz konieczne jest samodzielne usunięcie  na swoim Koncie w Panelu Klienta lub zwrócenie się z taką Prośbą do Administratora Portalu drogą e-mail na adres biuro@firmon.pl z podanym numerem ID ogłoszenia/klienta. Dodatkowo na adres Użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o usunięciu Ogłoszenia. W przypadku rezygnacji z Ogłoszeń zamieszczonych przez niezarejestrowanych Użytkowników Ogłoszenie na wyraźną prośbę może być usunięte lecz dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

8. Zlecenia

Przy dodawaniu Zleceń na poszukanie przejazdu w danym terminie wymagane jest założenie konta Użytkownika który po znalezieniu przewoźnika usuwa dodane ogłoszenie - dodawane ogłoszenia prywatne są bezpłatne.

9.Galeria

Przy dodawaniu Galerii wymagane jest założenie konta Użytkownika.
Zakładka jest przeznaczona do zamieszczania Galerii dla zarejestrowanych Użytkowników i jest ściśle powiązana jest z Pakietami Premium w przypadku podmiotów gospodarczych.
Zamieszczone Galerie przez firmy które nie posiadają jednego z Pakietów płatnych Premium będą usunięte.

10.Cennik rocznych opłat za ogłoszenia i pakiety

Cennik rocznych opłat za ogłoszenia i pakiety

1. Wpis podstawowy - 300 zł 
( Promocja 2017 - 3 województwa )
(daje możliwość dodania firmy tylko w jednym z województw,
 i jednego ogłoszenia z jednym zdjęciem na rok)

2. Wpis wyróżniony - 500 zł 
( Promocja 2017 - 3 województwa )
(daje możliwość dodania podświetlonego kolorem tła 
w jednym z województw wraz ze zdjęciami)

3.Wpis premium - 800 zł
( Promocja 2017 - rabat złotówkowy )
(daje możliwość dodania ogłoszeń w pięciu województwach, 
oraz umieszczenie banera reklamowego na stronie głównej 990 x 80 px 
na okres jednego dowolnie wskazanego miesiąca, wraz ze zdjęciami, 
oraz zamieszczenie reklamy na ulotkach wydawanych przez właściciela serwisu)

4.Wpis premium plus - 2 000 zł 
( Promocja 2017 - dodatkowe reklamy + baner zewnętrzny )
(daje możliwość dodania ogłoszeń w dowolnej ilości województw,
 oraz umieszczenie banera reklamowego na stronie głównej 990 x 100 p.x 
na okres jednego roku, wraz ze zdjęciami , oraz zamieszczenie reklamy 
na ulotkach wydawanych przez właściciela serwisu)

5.Wpis premium plus VIP - 2 900 zł 
( Promocja 2017 - dodatkowe reklamy i banery zewnętrzne )
(daje możliwość dodania ogłoszeń w pięciu województwach, 
oraz umieszczenie banera reklamowego na stronie głównej 990 x 130 px 
na okres jednego roku, dodanie wraz ze zdjęciami w innych województwach 
jeśli poprzednie nie są wystarczające, dodawanie dodatkowego ogłoszenia
 raz w miesiącu, oraz zamieszczenie reklamy na ulotkach 
cyklicznie wydawanych przez właściciela serwisu)

11. Odpowiedzialność Użytkowników

Administrator  umożliwia Użytkownikom umieszczanie Wpisów, Ogłoszeń, Zleceń, w Serwisie WaszBus.pl, nie ingerując w formę i treść tych Wpisów, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu zamieszczonych w całości treści, i ma prawo do usunięci Wpisów w przypadku naruszeń Regulaminu Serwisu WaszBus.pl.
Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Wpisów  naruszających  obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest zamieszczanie Wpisów zawierających
Wpisy, oferty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt, oraz przedmioty nazywane potocznie jako gadżety erotyczne, przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich takie jak projekty,
muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną,
Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku
Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany, materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony, produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce, żywe lub martwe okazy zwierząt i produkty pochodne, należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,
produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług oraz innych zabronionych w Polskim prawie przedmiotów, usług, czynności i dóbr.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Wpisem, Ogłoszeniem czy innym narzędziem promocji i sprzedaży znajdującym się do dyspozycji Użytkownika w Serwisie WaszBus.pl.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za zdolność do realizacji Wpisów a jedyny odpowiedzialny za taki Wpis to Użytkownik który zamieścił dany Wpis. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych na Portalu Firmon masz prawo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy ( od dnia utworzenia Konta) odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.By zrezygnować z założonego konta Użytkownika, wyślij do nas mail dotyczący rezygnacji o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@firmon.pl  
WAŻNE - odstąpienie od umowy !
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonana została usługa za Twoją wyraźną zgodą  np. dodała/eś płatną opcję Wpisu i została ona zaprezentowana stronach Serwisu WaszBus.pl.

Po zamówieniu Wpisów płatnych Użytkownik otrzyma drogą e-mail fakturę w postaci pliku pdf na swoją skrzynkę poczty e-mail.

12. Działania zabronione

W przypadku wpisów narażających na straty właściciela portalu firmon.pl lub naruszają Polskie prawo, takie wpisy będą automatycznie usuwane bez podawania przyczyny, i w takim przypadku użytkownik zostanie wciągnięty na czarną listę na czas nieokreślony.
Nie ingerując w formę i treść tych Wpisów, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu zamieszczonych w całości treści, i ma prawo do usunięci Wpisów w przypadku naruszeń Regulaminu Serwisu WaszBus.pl.
Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Wpisów  naruszających  obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest zamieszczanie Wpisów zawierających
Wpisy, oferty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt, oraz przedmioty nazywane potocznie jako gadżety erotyczne, przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich takie jak projekty,
muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną,
Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku
Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany, materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony, produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce, żywe lub martwe okazy zwierząt i produkty pochodne, należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,
produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług oraz innych zabronionych w Polskim prawie przedmiotów, usług, czynności i dóbr.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Wpisem, Ogłoszeniem czy innym narzędziem promocji i sprzedaży znajdującym się do dyspozycji Użytkownika na Serwisu WaszBus.pl.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za zdolność do realizacji Wpisów a jedyny odpowiedzialny za taki Wpis to Użytkownik który zamieścił dany Wpis. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych na Portalu Firmon masz prawo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy ( od dnia utworzenia Konta) odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.By zrezygnować z założonego konta Użytkownika, wyślij do nas mail dotyczący rezygnacji o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: biuro@firmon.pl  
WAŻNE - odstąpienie od umowy !
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonana została usługa za Twoją wyraźną zgodą  np. dodała/eś płatną opcję Wpisu i została ona zaprezentowana na Serwisu WaszBus.pl.

Po zamówieniu Wpisów płatnych Użytkownik otrzyma drogą e-mail fakturę w postaci pliku pdf na swoją skrzynkę poczty e-mail.

13. Reklamacje

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@firmon.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Firmon Danuta Pietruszka, ul.Wawrzyniaka 4a, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne a Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

14. Postanowienia Końcowe

W przypadku zmian w Regulaminie Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie, a zmiany wejdą w życie nie prędzej niż 14 dni od daty aktualizacji Regulaminu.

Regulamin serwisu Waszbus.pl wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2016r. 

Aktualności
Reklama